Dane Rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy opłacony w całości 5000 00 zł
KRS: 0000442085, NIP: 1132860740, REGON: 146414180